skip to Main Content

Continu aandacht voor kwaliteit

De pedagoog binnen Het Steigertje bewaakt het pedagogisch beleid en daarmee de kwaliteit binnen de organisatie. Dit doet ze natuurlijk niet alleen, maar met een team van pedagogisch coaches. De coaches zijn haar oren en ogen in de organisatie.

Peuterspelen Puk voor vve- kwaliteit
Peuterspelen pop Puk

De vier coaches zijn zeer actief op de locaties en kijken regelmatig mee op de groepen. Zij monitoren de kwaliteit van het pedagogisch handelen en de uitvoering van het vve-programma Uk en Puk. Niet alleen de vve-groepen worden gemonitord ook op de baby-ukkengroepen en buitenschoolse opvang wordt de kwaliteit scherp in de gaten gehouden.

Pedagogisch coach op iedere groep

De coaches zorgen er samen met de pedagogisch medewerkers voor dat de pedagogische kwaliteit op de kdv en bso-groepen continu onder de aandacht blijft en verder wordt verbeterd. Zij letten op het welbevinden van de kinderen, de interactie, implementatie vve-beleid en het pedagogisch klimaat. Een belangrijke schakel in de organisatie. Naast het pedagogisch handelen letten zij er ook op of een ruimte optimaal is ingericht en of er het juiste aanbod is van spelmateriaal.

Vier pedagogische basisdoelen

Het pedagogisch beleid van Het Steigertje is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven gericht op veiligheid, ontwikkeling en socialisatie. Deze doelen zijn uitgewerkt en beschreven in ons pedagogisch handelen. Dit geeft meer duidelijkheid over de wijze waarop we die gestelde doelen in de praktijk uitvoeren en leidt tot voor ouders herkenbaar gedrag van onze medewerkers. Daarnaast is er voor ieder kind een mentor. De mentor voert jaarlijkse ontwikkelgesprekken met de ouders en/of verzorgers.

Lees alles over ons pedagogisch beleid.

Back To Top