(010)2060711   ContactContact     Selecteer taal / select language

Beleid

In ons beleid is ieder kind is uniek

Het Steigertje heeft een pedagogisch beleidsplan dat gedragen wordt door onze medewerkers en onze ouders. Hierin staat de visie op opvoeden en opvang beschreven en staan de uitgangspunten van het pedagogisch handelen. De werkwijze van de medewerkers op de groepen is gebaseerd op ons pedagogisch beleidsplan.

”Wij gaan uit van het principe dat ieder kind uniek is, met de wil om zichzelf te ontplooien. Dat ieder kind behoefte heeft aan contact als basis voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Dat ieder kind zich wil uiten, door middel van geluid, beeld en beweging en dat ieder kind zich de wereld eigen wil maken.

Alle kinderen zijn gelijkwaardig. We respecteren ieders persoonlijke geloofs- en levensovertuiging en dragen dit ook uit naar de kinderen. Ouders hebben de opvoedingsverantwoordelijkheid. Het Steigertje is mede-opvoeder.

Maaltijd BSO

Lekker en gezond eten is beleid bij de buitenschoolse opvang

Opvang is vrije tijd, regels staan in dienst van ontwikkeling, plezier en respect. Kinderen komen het best tot zichzelf in een positieve sfeer. Kinderen voelen zich veilig als ze erkend worden en als ze hun omgeving kunnen begrijpen. Continuïteit is goed voor de ontwikkeling. Elke situatie is het ervaren waard. We houden rekening met ieders persoonlijke eigenschappen en ontwikkelingsstappen”.

Het volledige pedagogisch beleidsplan en tevens een artikel over spelen kunt u hier vinden:
Pedagogisch beleidsplan
Waarom is spelen zo belangrijk?

Kwalitatieve Kinderopvang Rotterdam

U wilt het allerbeste voor uw kind. Kinderopvang Het Steigertje biedt ieder kind een vertrouwde, veilige, plezierige én leerzame omgeving. Wij voldoen aan alle voorschriften op basis van de Wet Kinderopvang en werken volgens een Pedagogisch Beleidsplan. Hierin staat precies omschreven aan welke eisen onze locaties, groepen en medewerkers moeten voldoen, om de kwaliteit van onze kinderopvang te waarborgen. In opdracht van de gemeente Rotterdam worden onze kinderopvanglocaties elk jaar geïnspecteerd door de GGD.

Medezeggenschap

Als ouder hebt u inspraak in onze beleidsvoering. Het draait immers om úw kind. Wij zijn uw partner, als het gaat om de opvoeding en het welzijn van uw kind. Daarom hebben wij per locatie een oudercommissie samengesteld. De oudercommissie behartigt de belangen van u als ouder en bewaakt de kwaliteit van de kinderopvang. Natuurlijk kunt u met uw vragen of ideeën ook altijd direct terecht bij onze pedagogisch medewerkers. Een open communicatie staat bij ons centraal, want wij geloven dat een goed contact tussen opvang en ouder bijdraagt aan de ontwikkeling en het welzijn van uw kind.

Als (toekomstige) ouder wilt u met een gerust hart naar uw werk kunnen. Kinderdagverblijf Het Steigertje biedt een veilige omgeving voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar.

Naar kinderdagopvang >

Het Steigertje biedt hoogwaardige peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) voor kindjes van 2 tot en met 4 jaar. Wij bereiden uw kindje spelenderwijs voor op de basisschool.

Naar peuteropvang >

Een buitenschoolse opvanglocatie in het centrum van Rotterdam waar kinderen van 4 tot 13 jaar voor en/of na schooltijd terecht kunnen en tijdens schoolvakanties de hele dag.

Naar buitenschoolse opvang >