(010)2060711   ContactContact     Selecteer taal / select language

Pedagogisch beleid van Het Steigertje

Het Steigertje heeft een pedagogisch beleidsplan dat gedragen wordt door onze medewerkers en onze ouders. Hierin staat de visie op opvoeden en opvang beschreven en staan de uitgangspunten van het pedagogisch handelen. De werkwijze van de medewerkers op de groepen is gebaseerd op ons pedagogisch beleidsplan.

Kern van ons beleid

”Wij vinden dat ieder kind uniek is, met de wil om zichzelf te kunnen ontplooien. Dat ieder kind behoefte heeft aan contact als basis voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Dat ieder kind zich wil uiten, door middel van geluid, beeld en beweging en dat ieder kind zich de wereld eigen wil maken.

Alle kinderen zijn gelijkwaardig. We respecteren ieders persoonlijke geloofs- en levensovertuiging en dragen dit ook uit naar de kinderen. Ouders hebben de opvoedingsverantwoordelijkheid. Het Steigertje is mede-opvoeder.

Opvang is vrije tijd, regels staan in dienst van ontwikkeling, plezier en respect. Kinderen komen het best tot zichzelf in een positieve sfeer. Kinderen voelen zich veilig als ze erkend worden en als ze hun omgeving kunnen begrijpen. Continuïteit is goed voor de ontwikkeling. Elke situatie is het ervaren waard. We houden rekening met ieders persoonlijke eigenschappen en ontwikkelingsstappen”.