(010)2060711   ContactContact     Selecteer taal / select language

Formulieren voor ouders

Het kan voorkomen dat u, om wat voor reden dan ook, een opvangdag wilt omruilen. Vaak is dat mogelijk, maar soms laat de personele planning dit niet toe. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, vragen wij u om bij een ruildag het ruildagenformulier in te vullen. Voor het ruilen van dagen hanteren we wel een aantal voorwaarden:

 • Ruilen is een extra service, géén recht.
 • Alleen verzoeken die minimaal 48 uur voor de dag die men wenst te ruilen op de groep zijn ingediend, worden in behandeling genomen. Dit verzoek dient per aanvraagformulier of per e-mail door ouder/verzorger bevestigd te worden.
 • Alleen als de bezetting en het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers volgens rooster in de groep/cluster dit toelaten, kan een ruildag plaatsvinden.
 • Ruilen is alleen binnen de groep of eigen cluster mogelijk
 • De dagen van de ruiling moeten binnen 2 weken plaatsvinden.
 • Ruildagen zijn persoonsgebonden en kunnen dus niet worden overgedragen op een ander kind.
 • Indien de toegekende ruildag, om welke reden dan ook, niet opgenomen kan worden, komt deze te vervallen
 • Ruildagen kunnen niet gebruikt worden voor in het verleden verzuimde dagen.
 • Ongedaan maken van de ruilafspraak kan alleen, als dat nog past binnen de kind-leidster ratio en dient door ouder/verzorger per aanvraagformulier of per e-mail bevestigd te worden.
 • Ruilen is niet mogelijk tussen de door Het Steigertje aangeboden pakketten.
 • Feestdagen kunnen worden geruild, volgens dezelfde bovenstaande voorwaarden.

Aanvraagformulier voor ruildag

Als u een verbeterpunt, compliment of klacht heeft, vinden wij het prettig als u deze direct bespreekt met de pedagogisch medewerker of met de locatiemanager. Zij zullen alles in het werk stellen om uw punten naar tevredenheid op te lossen. Mocht een oplossing toch uitblijven dan zal de directeur-bestuurder met u in gesprek gaan om tot een oplossing te komen. Als u niet tevreden bent, kunt u zich wenden tot de interne klachtencommissie en daarna, of direct, tot de externe klachtencommissie: De Geschillencommissie Kinderopvang. Verbeterpunten ontvangen wij graag en zorgen ervoor dat we onze hoge kwaliteit kunnen blijven leveren. De procedure staat beschreven in het klachtenreglement die u ontvangt bij de intake.

ComplimentenformulierKlachtenformulier en  Verbeterpuntenformulier