(010)2060711   ContactContact     Selecteer taal / select language

Kwaliteit en certificering

Veiligheid en kwaliteit zijn heel belangrijk. Er zijn regelmatig controles vanuit diverse instanties om onze kwaliteit te waarborgen.

Gediplomeerde medewerkers

De pedagogisch medewerkers die met de kinderen werken, zijn allemaal gediplomeerd volgens de normen van de CAO Kinderopvang. De basis van hun werkwijze is terug te vinden in het pedagogisch beleidsplan. Voordat zij in dienst treden, wordt er een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overlegd. Voor wat betreft de groepsgrootte en het aantal pedagogisch medewerkers in relatie tot het aantal kinderen vormt de Wet Kinderopvang het uitgangspunt.

Oudercommissie

De oudercommissie denkt mee en adviseert over een diverse beleidszaken. Deze zaken zijn vastgelegd in het ‘reglement oudercommissie‘. Eenmaal in de twee maanden vindt er per locatie een overleg plaats met de locatiemanager en eenmaal in de twee maanden is er overleg met de centrale oudercommissie, waarin de voorzitters overleggen met de directeur van Het Steigertje. Verslagen van deze besprekingen zijn voor alle ouders ter inzage beschikbaar.

Toezicht kinderopvang

De GGD voert jaarlijks inspecties uit in opdracht van de Gemeente Rotterdam-Rijnmond om te beoordelen of Het Steigertje zich houdt aan de voorschriften uit de Wet Kinderopvang. De GGD rapporteert het inspectierapport schriftelijk aan ons en geeft hierover advies aan de Gemeente.

Inspectierapport KDV Van Brakelstraat 2017

Inspectierapport BSO Van Brakelstraat 2017

Inspectierapport BSO Eendrachtsweg 2017

 

HKZ

Het Steigertje beschikt sinds oktober 2000 over het HKZ keurmerk met uitzondering van Cool BV en de Geharmoniseerde Peuteropvang. Deze werken volgens dezelfde richtlijnen, maar zijn nog niet gecertificeerd. Een organisatie krijgt het HKZ Keurmerk pas als voldaan is aan alle kwaliteitseisen die de Stichting HKZ samen met de partners zoals de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (BoinK) en andere belanghebbenden in de kinderopvang, heeft opgesteld.

Samenwerkingsinstrument Sluitende Aanpak: SISA

SISA is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Per 1 juli 2013 is de wet Verplichte meldcode en kindermishandeling in werking. Dit houdt in dat alle beroepskrachten in Nederland verplicht zijn de meldcode te gebruiken bij signalen of zorg van o.a. geweld en deze moeten invoeren in SISA. Het Steigertje werkt mee aan de Rotterdamse meldcode. Op iedere locatie zijn pedagogisch medewerkers aanwezig die geschoold zijn ten behoeve van het gebruik van de meldcode. Kijk voor meer informatie over SISA op: www.sisa.rotterdam.nl

Klachtenregeling en -verslag

Het Steigertje heeft een klachtenregeling voor ouders, waarin wordt vermeld wat er onder een klacht wordt verstaan en waar ouders met een klacht terecht kunnen. Als ouders een klacht niet intern oplossen kan, wanneer de ouder dit wil, de klacht worden voorgelegd aan een externe klachtencommissie. Het Steigertje is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Het Steigertje ziet klachten als waardevolle feedback. Met deze feedback gaan we aan de slag om onze kwaliteit op de locaties optimaal te houden. In het jaar 2016 zijn er via de oudercommissie en bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen geen klachten binnengekomen. Op uw locatie kunt u het openbare klachtenverslag 2016 voor uw locatie opvragen bij de locatiemanager.