skip to Main Content

Hoge kwaliteit & controle

De kwaliteit die Het Steigertje dagelijks aan ouders, kinderen en medewerkers biedt is geborgd in ons interne kwaliteitssysteem. Deze kwaliteit zie je overal binnen Het Steigertje terug in de wijze waarop onze pedagogisch medewerkers omgaan met kinderen, ouders en elkaar. Speerpunten hierin zijn:

  • De zaken intern goed op orde hebben;
  • De klant (kind en ouder) centraal stellen;
  • Betrouwbare resultaten presenteren;
  • Voortdurend werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Dit kwaliteitssysteem wordt met regelmaat getoetst door ons interne auditteam dat gedurende het gehele jaar audits uitvoert op proces en documentniveau. Met de uitkomsten hiervan zorgen we ervoor dat de kwaliteit van onze dienstverlening continu verbetert.

Gediplomeerde medewerkerspedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerkers die met de kinderen werken, zijn allemaal gediplomeerd volgens de normen van de CAO Kinderopvang. De basis van hun werkwijze is terug te vinden in het pedagogisch beleidsplan. Voordat zij in dienst treden, wordt er een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overlegd. Voor wat betreft de groepsgrootte en het aantal pedagogisch medewerkers in relatie tot het aantal kinderen vormt de Wet Kinderopvang het uitgangspunt.

Oudercommissie

De oudercommissie denkt mee en adviseert over een diverse beleidszaken. Deze zaken zijn vastgelegd in het ‘reglement oudercommissie‘. Eenmaal in de twee maanden vindt er per locatie een overleg plaats met de locatiemanager en eenmaal in de twee maanden is er overleg met de centrale oudercommissie, waarin de voorzitters overleggen met de directeur van Het Steigertje. Verslagen van deze besprekingen zijn voor alle ouders ter inzage beschikbaar.

Toezicht kinderopvang

De GGD voert jaarlijks inspecties uit in opdracht van de Gemeente Rotterdam-Rijnmond om te beoordelen of Het Steigertje zich houdt aan de voorschriften uit de Wet Kinderopvang. De GGD rapporteert het inspectierapport schriftelijk aan ons en geeft hierover advies aan de Gemeente. Al onze kindercentra staan daarom in het Landelijk Register Kinderopvang (afgekort: LRK). Via onderstaande link kunt u direct de actuele inspectierapporten inzien.

Kinderdagopvang en/of peuterspelen
Locatie Nieuwstraat Kinderdagopvang (KDV)
Locatie Van Brakelstraat Kinderdagopvang (KDV)
Locatie Kipstraat Kinderdagopvang (KDV)
Locatie Mariniershof Kinderdagopvang (KDV)
Locatie Groot Handelsgebouw Kinderdagopvang (KDV)

Buitenschoolse opvang
Locatie Van Brakelstraat Buitenschoolse Opvang (BSO)
Locatie Nieuwstraat Buitenschoolse Opvang (BSO)
Locatie Mariniershof Buitenschoolse Opvang (BSO)
Locatie Eendrachtsweg Buitenschoolse opvang (BSO)

Samenwerkingsinstrument Sluitende Aanpak: SISA

SISA is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Per 1 juli 2013 is de wet Verplichte meldcode en kindermishandeling in werking. Dit houdt in dat alle beroepskrachten in Nederland verplicht zijn de meldcode te gebruiken bij signalen of zorg van o.a. geweld en deze moeten invoeren in SISA. Het Steigertje werkt mee aan de Rotterdamse meldcode. Op iedere locatie zijn pedagogisch medewerkers aanwezig die geschoold zijn ten behoeve van het gebruik van de meldcode. Kijk voor meer informatie over SISA op: www.sisa.rotterdam.nl

Klachtenregeling en -verslag

De mening van ouders vinden wij belangrijk en nemen wij serieus. We zijn blij met complimenten, maar ook met klachten doen we ons voordeel. Ons doel is in alle gevallen het verbeteren van onze dienstverlening. Heeft u een meningsverschil of een klacht? Bespreek deze dan allereerst met de direct betrokkene(n), de pedagogisch medewerker of de locatiemanager. De meeste klachten worden zo het snelst opgelost. Komt u er niet uit in een gesprek? Of wilt u direct een klacht indienen? Dan kan dat via .

Openbaar jaarverslag klachten 2019
Volgens de Wet Kinderopvang draagt de houder van een kindcentrum er zorg voor dat een verslag wordt opgesteld over het voorgaande jaar. Hierin worden ten minste een aantal vaste onderwerpen beschreven (artikel 1.57b). Dit openbaar jaarverslag wordt vóór 1 juni toegezonden aan de GGD Rotterdam Rijnmond en de GGD Hollands Midden.
Voor de ouders ligt het jaarverslag Klachten 2019 van de locatie ter inzage bij de manager.

Externe klachtafhandeling
Indien u geen contact op wilt nemen met Het Steigertje, kunt u zich ook direct wenden tot een externe organisatie. Het staat ouders vrij om voor informatie, advies of mediation contact op te nemen met het Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, of een geschil aan te melden bij de Geschillencommissie. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Hier vindt u het Reglement Geschillencommisie Kinderopvang en Peuterspeelzalen op de website van de Geschillencommissie.

Informatie over en/of een kopie van het interne klachtenreglement kan bij de locatiemanager van u locatie of het Servicebureau van Het Steigertje opgevraagd worden.

Privacyreglement
Bij inschrijving vragen wij naar een aantal persoonlijke gegevens. Het Steigertje gaat uiteraard zeer zorgvuldig om met deze informatie. Om uw privacy te garanderen, heeft Het Steigertke een privacyreglement opgesteld. Dit reglement is een praktische uitwerking van de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierin vindt u onder meer de regels en afspraken over uw persoonsgegevens, zoals de verwerking ervan, het recht op inzage en de wijze van bewaren. Informatie over en/of een kopie van het privacyreglement is verkrijgbaar bij de locatiemanager van uw locatie of het Servicebureau van Het Steigertje.

Back To Top