skip to Main Content

Hoge kwaliteit & controle

De kwaliteit die Het Steigertje dagelijks aan ouders, kinderen en medewerkers biedt is geborgd in ons interne kwaliteitssysteem. Deze kwaliteit zie je overal binnen Het Steigertje terug in de wijze waarop onze pedagogisch medewerkers omgaan met kinderen, ouders en elkaar. Speerpunten hierin zijn:

  • De zaken intern goed op orde hebben;
  • De klant (kind en ouder) centraal stellen;
  • Betrouwbare resultaten presenteren;
  • Voortdurend werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Dit kwaliteitssysteem wordt met regelmaat getoetst door ons interne auditteam dat gedurende het gehele jaar audits uitvoert op proces en documentniveau. Met de uitkomsten hiervan zorgen we ervoor dat de kwaliteit van onze dienstverlening continu verbetert.

Gediplomeerde medewerkerspedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerkers die met de kinderen werken, zijn allemaal gediplomeerd volgens de normen van de CAO Kinderopvang. De basis van hun werkwijze is terug te vinden in het pedagogisch beleidsplan. Voordat zij in dienst treden, wordt er een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overlegd. Voor wat betreft de groepsgrootte en het aantal pedagogisch medewerkers in relatie tot het aantal kinderen vormt de Wet Kinderopvang het uitgangspunt.

Oudercommissie

De oudercommissie denkt mee en adviseert over een diverse beleidszaken. Deze zaken zijn vastgelegd in het ‘reglement oudercommissie‘. Eenmaal in de twee maanden vindt er per locatie een overleg plaats met de locatiemanager en eenmaal in de twee maanden is er overleg met de centrale oudercommissie, waarin de voorzitters overleggen met de directeur van Het Steigertje. Verslagen van deze besprekingen zijn voor alle ouders ter inzage beschikbaar.

Toezicht kinderopvang

De GGD voert jaarlijks inspecties uit in opdracht van de Gemeente Rotterdam-Rijnmond om te beoordelen of Het Steigertje zich houdt aan de voorschriften uit de Wet Kinderopvang. De GGD rapporteert het inspectierapport schriftelijk aan ons en geeft hierover advies aan de Gemeente. Al onze kindercentra staan daarom in het Landelijk Register Kinderopvang (afgekort: LRK). Via onderstaande link kunt u direct de actuele inspectierapporten inzien.

Kinderdagopvang en/of peuterspelen
Locatie Nieuwstraat Kinderdagopvang (KDV)
Locatie Van Brakelstraat Kinderdagopvang (KDV)
Locatie Kipstraat Kinderdagopvang (KDV)
Locatie Mariniershof Kinderdagopvang (KDV)
Locatie Groot Handelsgebouw Kinderdagopvang (KDV)

Buitenschoolse opvang
Locatie Van Brakelstraat Buitenschoolse Opvang (BSO)
Locatie Nieuwstraat Buitenschoolse Opvang (BSO)
Locatie Mariniershof Buitenschoolse Opvang (BSO)
Locatie Eendrachtsweg Buitenschoolse opvang (BSO)

Samenwerkingsinstrument Sluitende Aanpak: SISA

SISA is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Per 1 juli 2013 is de wet Verplichte meldcode en kindermishandeling in werking. Dit houdt in dat alle beroepskrachten in Nederland verplicht zijn de meldcode te gebruiken bij signalen of zorg van o.a. geweld en deze moeten invoeren in SISA. Het Steigertje werkt mee aan de Rotterdamse meldcode. Op iedere locatie zijn pedagogisch medewerkers aanwezig die geschoold zijn ten behoeve van het gebruik van de meldcode. Kijk voor meer informatie over SISA op: www.sisa.rotterdam.nl

Klachtenregeling en -verslag

Het Steigertje heeft een klachtenregeling voor ouders, waarin wordt vermeld wat er onder een klacht wordt verstaan en waar ouders met een klacht terecht kunnen. Als ouders een klacht niet intern kunnen oplossen dan kan, wanneer de ouder dat wil, de klacht worden voorgelegd aan een externe klachtencommissie. Het Steigertje is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Het Steigertje ziet klachten als waardevolle feedback. Met deze feedback gaan we aan de slag om onze kwaliteit op de locaties optimaal te houden. Op uw locatie kunt u het openbare klachtenverslag voor uw locatie opvragen bij de locatiemanager.

Back To Top